Tájékoztató személyes adatoknak a Salva Vita Alapítvány www.salvavita.hu címen elérhető honlapjával összefüggő kezeléséről

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat („Honlap”). A jelen tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Honlappal összefüggésben szervezetünk milyen módon kezel személyes adatokat, valamint azt is, hogy ezen személyes adataival ön hogyan rendelkezhet.

1. A Salva Vita Alapítvány (“Alapítvány”), mint adatkezelő adatai:
Név: Salva Vita Alapítvány
Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 13. III/3.
Elektronikus levelezési cím: info@salvavita.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon kérhet felvilágosítást: + 36 1 323 1256

Milyen adatkezelést folytat a Salva Vita Alapítvány a Honlappal kapcsolatban?

Adatkezelés célja
Kapcsolattartás, amennyiben ön úgy dönt, hogy felkeresi az Alapítványt a Honlapon megadott email, telefon, vagy fax elérhetőségen, valamint a kapcsolatfelvételt követően az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások (pl. munkaközvetítés) nyújtása.

Adatkezelés jogalapja
Az ön kifejezett és a jelen tájékoztató ismeretében adott hozzájárulása.

Adatok megőrzésének időtartama
Az ön kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az ön által megadott különleges adatok kezelése esetében addig, amíg az Alapítvány főtevékenységéhez kapcsolódó cél azt szükségessé teszi, vagy amíg ön az adatok törlését nem kéri.

Kezelt személyes adatok köre
Az Alapítvány az ön azon személyes adatait kezeli, amelyeket ön a kapcsolatfelvétel alkalmával (az Alapítványnak címzett email, fax, vagy telefonhívás útján) megad.

Adatait az Alapítvány a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag a fentiekben megjelölt adatkezelési célok érdekében, a szükséges mértékben és időtartamon keresztül kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ön által a kapcsolatfelvételkor megadott adatok köre bővebb annál, mint amely tevékenységünk végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, a szükségtelen adatokat töröljük.

2. Adatok továbbítása:
Az Alapítvány az ön által a fenti adatkezelési célok kapcsán megadott személyes adatokat nem továbbítja, más szervezetek részére nem adja át.

Az Alapítvány az ön adatait Magyarország területén található szerveren tárolja, határon átnyúló adattovábbítást nem folytat.

3. Adatbiztonsági intézkedések:
Az Alapítvány megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az ön személyes adatainak illetéktelen hozzáféréssel, módosítással, megsemmisüléssel szembeni védelmét.

Az általa kezelt különleges adatok esetében az Alapítvány fokozott körültekintéssel jár el.

4. Az ön jogai az adatkezelés kapcsán:
Személyes adatai kezelésével összefüggésben önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférés
 • Helyesbítés kérése
 • Törlés, adatkezelés korlátozásának kérése
 • Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a fenti jogai bármelyikét szeretné gyakorolni, a jelen tájékoztató 1. pontjában felsorolt elérhetőségeken fordulhat szervezetünkhöz.

4.1 Hozzáférés:

Ön bármikor kérhet tájékoztatást az önre vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy:

 • milyen személyes adatait kezeli az Alapítvány?
 • ezen adatokat az Alapítvány milyen forrásból gyűjtötte?
 • milyen célból kezeli ezen adatokat az Alapítvány?
 • mi jogosítja fel az Alapítványt ezen adatok kezelésére (tehát mi az adatkezelés jogalapja)?
 • milyen időtartamon keresztül kezeli adatait az Alapítvány?
 • milyen jogok illetik önt meg az adatkezelés kapcsán?
 • vesz-e igénybe az Alapítvány adatfeldolgozót adatai kezelésével kapcsolatban, illetve továbbítja-e azokat bármely címzett részére?
 • milyen módon fordulhat a felügyeleti hatósághoz az adatkezeléssel kapcsolatban?
 • jogosulatlanul hozzáfért-e, vagy végzett-e bárki jogellenes cselekményt az ön személyes adatain (azaz történt-e adatvédelmi incidens)? Ha igen, mi volt ennek a hatása és annak elhárítására milyen lépéseket tett az Alapítvány?

Tájékoztatás iránti kérelmére szervezetünk 25 napon belül válaszol.

4.2 Személyes adat helyesbítésének kérése:

Ön bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését. Ilyen esetben az Alapítvány kérheti, hogy ön a személyazonosságát és az új adat valódiságát megfelelően igazolja.

Amennyiben ön vitatja a személyes adatainak helyességét, vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen az Alapítvány a személyes adatot megjelöli mindaddig, amíg ön hitelt érdemlően nem igazolja annak helyességét, vagy pontatlanságát.

Az Alapítvány értesíti önt az adat helyesbítéséről, vagy megjelöléséről. Amennyiben kérelmének nem tesz eleget, úgy annak kézhezvételét követő 25 napon belül közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait. Amennyiben ön elektronikus levelezési címét megadta az Alapítvány részére, az Alapítvány jogosult a tájékoztatást ezen keresztül megküldeni.

4.3 Adat törlésének, zárolásának kérése:
Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Ilyen esetben az Alapítvány személyes adatainak kezelését azonnal beszünteti. Ez azonban azzal is jár, hogy az Alapítvány az ön irányában a továbbiakban tevékenységét nem tudja ellátni.

Amennyiben ön kéri, hogy az Alapítvány személyes adatát ne törölje ugyan, de ne is használja fel, az Alapítvány az adatot zárolja.

Az adat törléséről, vagy zárolásáról az Alapítvány önt értesíti. Amennyiben kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Amennyiben ön elektronikus levelezési címét megadta az Alapítvány részére, az Alapítvány jogosult a tájékoztatást ezen keresztül megküldeni.

5. Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, kifogása, panasza merülne fel adatkezelésünkkel kapcsolatban, elsődlegesen szervezetünket keresse meg.

Amennyiben panasza kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmezi szervezetünk adatkezelését, vagy panaszával közvetlenül hatósághoz kíván fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391 1400
Honlap: www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy adatai védelme érdekében bírósághoz is fordulhat. Ez esetben választása szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél nyújthatja be keresetét. A lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket az alábbi linken keresheti meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso